• Biegły Rewident
  Doradca Podatkowy
  Audytor
  Compliance Expert FICA

  Zaufaj osobie z pasją i doświadczeniem! Zapraszam do współpracy!
 • 1

Posiadam uprawnienia Doradcy Podatkowego (nr wpisu 11712) oraz Licencję Ministra Finansów na usługowe prowadzenie ksiąg (nr 18875/00)

Oferuję usługi w zakresie:
 • doradztwa podatkowego: porady, opinie i wyjaśnienia z zakresu podatków dla przedsiębiorców;
 • obsługi księgowej w zakresie ksiąg rachunkowych;
 • sporządzania zeznań i deklaracji podatkowych;
 • obsługi kadrowo-płacowej;
 • reprezentowania podatnika przed organami administracji skarbowej;
 

Doradztwo podatkowe i rachunkowe

Świadczę usługi doradztwa w zakresie organizacji rachunkowości w tym:

 • Opracowanie polityki rachunkowości
 • Opracowanie i wdrożenie rachunkowości zarządczej
 • Opracowanie instrukcji obiegu dokumentów, instrukcji inwentaryzacyjnej i in. wymaganych prawem
 • Dostosowanie ksiąg rachunkowych pod kątem funduszy unijnych
 • Doradztwo, kontrola, weryfikacja ujęcia księgowego i podatkowego, wyceny i prezentacji takich zagadnień jak:
  • Umowy leasingu
  • Rezerwy na świadczenia pracownicze
  • Konsolidacji sprawozdań finansowych
  • Łączenia i podziału spółek
  • Wycena i opodatkowanie odsetek od pożyczek, kredytów, leasingów, rozrachunków
  • Inwestycji - rozpoczętych, prowadzonych i  zaniechanych

Optymalizacja podatkowa

Oznacza wybór rozwiązań dopuszczonych przez przepisy prawa w celu zmniejszenia obciążeń podatkowych i kształtowania płynności finansowej. Planowanie podatkowe rozpoczyna się przed dokonaniem transakcji, na etapie tworzenia budżetu, biznes planu, konstruowania umowy czy zamówienia.

Przykłady działań optymalizacyjnych:

 • Wybór rodzaju i sposobu opodatkowania (miesięcznie, kwartalnie, liniowo, ryczałtowo itp.)
 • Racjonalny wybór uproszczeń w stosowanych ewidencjach
 • Łączenie, podział, przekształcenia spółek
 • Zakupy inwestycyjne
 • Finansowanie działalności gospodarczej – wewnętrzne i zewnętrzne
 • Optymalizacja zatrudnienia
 • Transakcje z podmiotami powiązanymi

Doradztwo podatkowe oraz udział w kontrolach podatkowych

Czynności doradztwa podatkowego obejmują:

1) udzielanie podatnikom, płatnikom i inkasentom, na ich zlecenie lub na ich rzecz, porad, opinii i wyjaśnień z zakresu ich obowiązków podatkowych i celnych oraz w sprawach egzekucji administracyjnej związanej z tymi obowiązkami;

2) prowadzenie, w imieniu i na rzecz podatników, płatników i inkasentów, ksiąg podatkowych i innych ewidencji do celów podatkowych oraz udzielanie im pomocy w tym zakresie;

3) sporządzanie, w imieniu i na rzecz podatników, płatników i inkasentów, zeznań i deklaracji podatkowych lub udzielanie im pomocy w tym zakresie;

4) reprezentowanie podatników, płatników i inkasentów w postępowaniu przed organami administracji publicznej i w zakresie sądowej kontroli decyzji, postanowień i innych aktów administracyjnych

 

Oferuję także udział w postępowaniu kontrolnym, który obejmuje:

 • Zapoznanie się z tematem kontroli
 • Rozpoznanie stanu dokumentów źródłowych, prawidłowości naliczenia deklaracji, terminowości zapłat
 • Przegląd obowiązującego prawa, interpretacji urzędowych, orzecznictwa sądowego
 • Udział w postępowaniu kontrolnym na mocy pełnomocnictwa - składanie wyjaśnień ustnych i pisemnych
 • Wykonanie zaleceń pokontrolnych

Wycena i przekształcenia firm

Wycena spółki jest potrzebna do ustalenia wartości firmy w przypadku:

 • Zbycia lub nabycia udziałów
 • Zbycia lub nabycia zorganizowanej części przedsiębiorstwa
 • Przekształcenia
 • Likwidacji
 • Aportu

Aktywa i pasywa wycenia się również na potrzeby sporządzenia sprawozdania finansowego, inwentaryzacji składników majątku.

Biznes Plan

Podejmowanie racjonalnych decyzji dla prawidłowego i efektywnego zarządzania jest możliwe, gdy dysponuje się odpowiednimi instrumentami planowania i kontroli. Decyzje ekonomiczne dotyczą przyszłości, dlatego szczególnego znaczenia nabierają rzetelne informacje uzyskiwane z danych historycznych wzbogacone o wiedzę o rynku, wizje rozwoju i planowanie.

Szczególne znaczenie dla budżetowania wynika z roli kosztów, decydujących o efektywności gospodarowania. Koszty odzwierciedlają jakość pracy w firmie. Koszty powinny być przedmiotem systematycznych pomiarów i kontroli w celu racjonalizacji działań.

Efektem przekształcenia planowania w działanie jest Biznes Plan. Biznes Plan potrzebny jest dla pozyskania kredytu, finansowania ze środków unijnych, funduszy inwestycyjnych, pomocowych, przygotowania ofert przetargowych, planowania działań marketingowych i rozwojowych.

Elementy Biznes Planu to: analiza marketingowa, organizacyjna, finansowa, prawna i podatkowa. Efektem prawidłowego Biznes Planu jest odpowiedź na pytania dotyczące powodzenia planowanego przedsięwzięcia, oszacowania stopu zwrotu zainwestowanego kapitału, zapotrzebowania na kapitał, wskazanie dla optymalnych rozwiązań prawnych i podatkowych.

Przygotowane przez nas Biznes Plany są wysoko oceniane przez banki oraz inwestorów. Na ich podstawie Klienci uzyskują rzetelne informacje oraz wsparcie finansowe.

Usługi kadrowo-płacowe:

Obsługujemy firmy w zakresie pełnego Outsourcingu działów kadrowo-płacowych jak i HR w tym m.in.

 • Prowadzenia akt osobowych pracowników
 • Sporządzania umów:
  • o pracę
  • cywilnoprawnych
  • menadżerskich
  • umów o korzystanie z samochodów służbowych lub prywatnych
 • Wystawiania zaświadczeń

Prowadzenie Płac

Naliczanie wynagrodzeń, dodatków, nadgodzin, urlopów, ekwiwalentów, wyliczanie obciążeń podatkowych i ZUS-owskich, przesyłanie deklaracji z zastosowaniem bezpiecznego podpisu elektronicznego (ZUS-zgłoszeniowe i rozliczeniowe, PIT-4R, PIT-11, PIT-8A)

Cookies

Ta strona używa cookies. Jeśli tego nie akceptujesz zmień ustawienia przeglądarki.